Akcija “Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda” započela je pronalaženjem pripadnika/ica ranjivih skupina (LGBT, Romi, osobe s invaliditetom, beskućnici/ice, pripadnici/ice nacionalnih manjina i sl.) koji će sudjelovati kao “ljudi knjige”. 18 volontera/ki je educirano za sudjelovanje u Živoj biblioteci te su održane 2 Žive biblioteke – jedna s 25 učenika/ica opatijske gimnazije i druga na Filozofskom fakultetu u Rijeci, koja je uključila 112 studenata/ica i građana/ki.

Akcija je doprinijela osnaženju pripadnika/ica ranjivih skupina te senzibiliziranju posjetitelja/ica akcija koji/e su se u razgovoru s “knjigama”, imali/e prilike informirati o poteškoćama i diskriminaciji s kojom se ove osobe susreću u svakodnevnom životu. Ojačana je suradnja sa 7 OCD-a a građanstvo je o važnosti akcije i problematici marginaliziranih skupina imalo priliku saznati putem 23 objave u medijima, 6 objava na Internetskim stranicama LORI te je 8546 korisnika/ica Facebooka vidjelo oglas akcije.

lori_1 lori_2 lori_3 lori_4