U svrhu povećanja interesa u javnosti o dječjim i ljudskim pravima te aktivnom djelovanju VU objavljeno je 68 objava u medijima usmjerenim općoj javnosti, 69 objava usmjerenih učenicima, učiteljima i roditeljima te je distribuirano 2000 informativnih letaka za učenike i roditelje. Projekt je predstavljen na Učiteljskom vijeću svake škole. U cilju obrazovanja o ljudskim pravima održano je 40 edukativnih radionica za članove VU, 30 sastanaka VU te 12 pripremnih radionica za informiranje učenika razrednih odjela. Na edukativnim radionicama sudjelovalo je 68 učenika koji su značajno unaprijedili svoj nivo znanja o SWOT analizi, obvezama, odgovornostima i pravima članova VU, ljudskim i dječjim pravima, komunikaciji, prezentacijskim i pregovaračkim vještinama, debati, volontiranju te organizaciji sastanaka. Članovi VU su osmislili i realizirali tri akcije za opće dobro, a u svojim razrednim odjelima održali su informiranje učenika o dječjim i ljudskim pravima te pravima i obvezama članova VU. Provedbom projekta ostvaren je značajan doprinos promicanju demokratskih vrijednosti u uključenim osnovnim školama. Osim sudjelovanja u projektnim aktivnosti korisnici su sudjelovali i u vrednovanju projekta.

czmz_ czmz_1