UNDP je pristup ovom projektu sa romskom nacionalnom manjinom koja je nepovoljnom položaju temeljio na metodi integriranog teritorijalnog razvoja; dakle na poticanju procesa, a ne na finaciranju i provedbi projekata usmjernih samo jednom cilju. Takav pristup podrazumjeva rad na jednom zaokruženom teritoriju sa svim njegovim složenostima. Početna točka djelovanja je angažiranje i moblizacije same zajednice i različitih drugih aktera na analizi potreba i resursa koji su na raspolaganju u i izvan zajednice; osnaživanju i jačanju kapaciteta za provedbu malih akcija, pripremu planova, povezivanje i pripremu projekata za financiranje iz nacionalnih i EU fondova. Pri tome je bitno da su ti projekti međusobno povezani te da zadovoljavaju i različite potrebe, infrastrukturne, socijalne, obrazovne, ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje, razbijanje predrasuda. Još jedna bitna odrednica takvog načina rada je eksplicitno, ali ne i ekskluzivno ciljanje romskih zajednica. Stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini Roma uvelike dijeli sličnu socio-ekonomsku situaciju.

Postignuti su slijedeći rezultati: održane su četiri dvodnevne radionice za dionike iz slijedećih županija Koprivničko- križevačka, Brodsko-posavska; Osječko- baranjska i Primorsko- goranska; pripremljeni su akcijski planovi za socijalno uključivanje Roma u navedenim županijama te dostavljeni na komentiranje i uvid predstavnicima upravnih tijela županija; prikupljeni su podaci o romskim naseljima sa ciljem izrade Atlasa romskih naselja; održan je niz konzultativnih sastanaka sa predstavnicima županija te gradova Siska, Kutine i Čakovca; pokrenut je niz aktivnosti u zajednici (pogotovo romska naselja u Međimurju, romsko naselja „Radićeva ulica“ u Kutini te Capraške poljane blizu Siska). Na konzultativnim sastancima je sudjelovao i gdin.Kajtazi, saborski zastupnik romske nacionalne manjine kao i predstavnici Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U aktivnosti zagovaranja za socijalno uključivanje Roma uključeni su predstavnici medija te opća populacija putem niza medijskih objava o provedenim aktivnostima i putem društvenih mreža.

http://www.atlas-romskihnaselja.hr/

Pressclipping#1                        Pressclipping#2